V E N D I M

V  E  N  D  I  M

Gjykata Themelore në Pejë, duke u bazuar në Vendimin nr.01/32 per masat e pergjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID -19, të datës 28.08.2021 si dhe në bazë të rekomandimit të KGJK-së që të ndërmerren veprimet e duhura konform vendimit të Qeverise, në takimin konsultativ të Trupës Menaxhuese të kësaj gjykatë, me datë 31.08.2021, morri këtë :

I. KUFIZOHET mbajtja e seancave gjyqësore në Gjykatën Themelore në Pejë dhe degët në Kline, Istog dhe Deçan nga data 31 gusht 2021 deri me datë 13 shtator 2021, ashtu që gjatë kësaj periudhe do të mbahen seancat gjyqësore të natyres urgjente (seancat dëgjimore për caktimin e masës për sigurimin e prezencës së të pandehurit në procedurë, rastet e dhunës në familje dhe seancat lidhur me caktimin e masave të përkohshme).

II. LEJOHEN gjyqtarët që të mbajnë seancat gjyqesore përjashtimisht atyre të cekura në piken I të këtij vendimi, sipas vlerësimit të tyre bazuar në numrin e palëve dhe kushtet që ofrohen në gjykatë, në pajtim me nenin 26 të Vendimit nr.01/32 për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID -19, të datës 28 .08.2021.

III. REDUKTOHET stafi i shërbyesve civil të Gjykatës Themelore në Peje dhe degëve të saj. Stafi esencial do te caktohet me vendim te veyante te administratorit te kesaj gjykate dhe ndihmes administratoreve te degeve.

IV. PEZULLOHET aktiviteti i praktikantëve në Gjykatën Themelore në Pejë dhe degët në Klinë, Istog dhe Deçan, nga data 01 shtator 2021 deri me datë 12 shtator 2021.V. Nga data 13 shtator 2021, me rastin e paraqitjes në punë, i gjithë stafi duhet të posedojë Certifikatën e vaksinimit për vaksinimin e plotë ose marrjen e një doze të vaksines kunder COVID-19 ose Testin e shpejtë antigjen negativ jo më të vjetër se 48 orë.