Gjykata Themelore në Pejë shpalli aktgjykim dënues për vrasje në tentativë

Gjykata Themelore në Pejë shpalli aktgjykim dënues për vrasje në tentativë

Pejë, 18.01.2019 – Gjykata Themelore në Pejë – Departamenti për Krime të Rënda ka shpallë aktgjykim dënues ndaj të pandehurit Sh.H.

Të pandehurin Sh.H, Gjykata e ka shpallur fajtor dhe e ka gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej dy (2) vite, në të cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim. Të njëjtit i është shqiptuar edhe dënimi plotësues konfiskimi i mjetit me të cilin e ka kryer veprën penale dhe është urdhëruar shkatërrimi i saj.

 

I pandehuri është obliguar të paguaj shpenzimet procedurale në shumë prej 50 euro, në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 20 euro si dhe në emër të taksës për programin e kompensimit të viktimave të krimit shumën prej 50 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë aktgjykimit.

 

Për realizimin e kërkesës pasurore juridike, pala e dëmtuar është udhëzuar në kontest të rregullt civil.

Të pandehurit i është vazhduar masa e paraburgimit deri në plotfuqishmëri të aktgjykimit.

I pandehuri Sh.H shpall fajtor për shkak se:

Me datë 26.08.2018, në ora 17:00, në fshatin Strellc i Ulët, Komuna Deçan, me dashje ka tentuar ta privoj nga jeta të dëmtuarin K.B, në atë mënyrë që për shkak të disa problemeve të mëhershme familjare që i kanë pasur mes vete, ditën kritike i pandehuri i përgatitur dhe me automjetin e tij shkon te shtëpia e të dëmtuarit, ku pasi bisedojnë diçka në oborrin e shtëpisë fillon përleshja fizike, me ç’rast i pandehuri nxjerr nga çanta e krahut mjetin e mprehtë – briskun me teh të gjatë 8 cm, me të cilin e qëllon një herë në stomak të dëmtuarin, ky i fundit merr një shufër metalike me të cilën e qëllon të dëmtuarin në kokë, pastaj i pandehuri me të njëjtën mjet – brisk e godet të dëmtuarin disa herë në trup dhe ikë nga vendi i ngjarjes ndërsa viktima dërgohet për kurim në spital.

 

Me çka i pandehuri ka kryer veprën penale vrasje në tentative.

Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit.