Caktohet masa e paraburgimit ndaj të pandehurve H.T, A.V për fajde, të pandehurit A.Ç i caktohet masa e ndalimit për t’iu afruar të dëmtuarit për shkak të veprës penale ndihmë në kryerjen e veprës penale të fajdesë

Caktohet masa e paraburgimit ndaj të pandehurve H.T, A.V  për fajde, të pandehurit A.Ç i caktohet masa e ndalimit për t’iu afruar të dëmtuarit për shkak të veprës penale ndihmë në kryerjen e veprës penale të fajdesë

17 shtator 2021 – Gjykata Themelore në Pejë – DEGA NË DEÇAN, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Pejë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurve H.T dhe A.V ndërsa, të pandehurit A.Ç i caktohet masa e ndalimit për t’iu afruar të dëmtuarit për shkak të dyshimit të bazuar se :

I pandehuri H.T, në janar të vitit 2020 e në vazhdimësi gjer në muajin maj 2020, kontrakton një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë, duke shfrytëzuar gjendjen e rëndë financiare të dëmtuarit si pasojë e pandemisë dhe disa borxheve që i kishte, në atë mënyrë që i pandehuri i jep të dëmtuarit një shumë të hollave në emër të fajdesë të cilën i dëmtuari ia kthen në muajin prill 2020 mirëpo, të dëmtuarit i rëndohet edhe më shumë gjendja financiare dhe i pandehuri në muajin maj 2020 i jep përsëri para me fajde duke realizuar kështu dobi pasurore.  Pastaj, i pandehuri, në fillim të muajit Maj 2021, me fjalë, seriozisht e kanos të dëmtuarin se duhet të vazhdojë të paguaj fajdenë ose do ta privoj nga jeta, për çka te i dëmtuari shkakton frikë dhe panik.

Me këto veprime i pandehuri H.T kishte për të kryer veprën penale  fajdeja  nga neni 331 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së dhe veprën penale kanosja nga neni 181 par.2 të KPRK-së.

I pandehuri A.V, në muajin tetor 2020, kontrakton një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë, duke shfrytëzuar gjendjen e rëndë financiare të dëmtuarit, në atë mënyrë që të dëmtuarit për shkak të pandemisë dhe disa borxheve i rëndohet gjendja financiare ashtu që i pandehuri i jep pare me fajde, të cilën i dëmtuari e paguan çdo muaj.

Me këto veprime i pandehuri A.V kishte për të kryer veprën penale  fajdeja  nga neni 331 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së.

I pandehuri A.Ç, në janar të vitit 2020 e në vazhdimësi gjer me datë 15.09.2021, me dashje ndihmon personin tjetër në kryerjen e veprës penale të fajdesë në atë mënyrë që, të dëmtuarit në vitin 2019 për shkak të pandemisë dhe disa borxheve i rëndohet gjendja financiare ashtu që i pandehuri A.Ç ndërmjetëson te i pandehuri H.T, që t’i jep të dëmtuarit një shumë të hollave në emër të fajdesë.

Me këto veprime i pandehuri A.Ç kishte për të kryer veprën penale  Ndihma në kryerjen e veprës penale fajdeja  nga neni 331 par.2 lidhur me par.1 lidhur me nenin 33 të KPRK-së.

Të pandehurve iu është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej një (1) muaji pasi që gjykata vlerësoi se ekziston dyshimi se të njëjtit i kanë kryer veprat penale për ta cilat dyshohen. Gjithashtu, gjykata duke pas parasysh peshën e veprës penale dh karakteristikat personale të pandehurve, ka vlerësuar se ekziston rreziku se me gjetjen e mundshme të pandehurit në liri mund të kryej vepër të re penale, të përsërisin veprën penale apo të arratisen e me këtë të pengojnë rrjedhën normale të procedurës penale.

Të pandehurve H.T dhe A.V iu është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej një (1) muaji pasi që gjykata vlerësoi se ekziston dyshimi se të njëjtit i kanë kryer veprat penale për ta cilat dyshohen. Gjithashtu, gjykata duke pas parasysh peshën e veprës penale dh karakteristikat personale të pandehurve, ka vlerësuar se ekziston rreziku se me gjetjen e mundshme të pandehurit në liri mund të kryej vepër të re penale, të përsërisin veprën penale apo të arratisen e me këtë të pengojnë rrjedhën normale të procedurës penale

Të pandehurit A.Ç gjykata ia caktoj masën e ndalimit për t’iu afruar të dëmtuarit meqenëse ekziston dyshimi se i njëjti e ka kryer veprën penale që i vihet në barrë dhe se ekzistojnë rrethanat se i pandehuri mund të ndikojë te i dëmtuari në rast të kontaktit me të. Andaj, I pandehuri e ka obligim që në distance prej 200 metra të mos i afrohet shtëpisë së të dëmtuarit dhe në distance prej 50 metra të mos i afrohet vetë të dëmtuarit.

Gjykata sipas detyrës zyrtare  vlerësoi edhe masat tjera alternative për sigurinë e pranisë së të pandehurve në procedurë mirëpo, gjeti se në ketë fazë të procedurës asnjë masë tjetër alternative nuk do të ishte e adekuate.

Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit.

###