Aktgjykim lirues ndaj të pandehurit B.A për veprat penale grabitje, shkaktim i rrezikut të përgjithshëm dhe armëmbajtje pa leje

Aktgjykim lirues ndaj të pandehurit B.A për veprat penale grabitje, shkaktim i rrezikut të përgjithshëm dhe armëmbajtje pa leje

7 dhjetor 2021 – Gjykata Themelore në Pejë – Departamenti për Krime të Rënda ka shpallë aktgjykim lirues ndaj të pandehurit B.A për shkak se:

Me datë 26.07.2018, rreth orës 23:20, në një lokal në Pejë, me armë dhe me përdorimin e kanosjes serioze për të sulmuar jetën apo trupin e personit tjetër, përvetëson pasurinë e luajtshme të personit të tillë, me qëllim që vetes t’i sjell dobi pasurore të kundërligjshme, në atë mënyrë që, i maskuar dhe i armatosur hyn në lokalin në fjalë dhe nën kërcënimin e armës duke shtënë njëherë në drejtim të dyshemesë, iu drejtohet punëtorëve të lokalit, dëshmitarëve RR.M dhe A.B, me fjalët “qitni lekët”, ashtu që dëshmitari RR.M, nxjerr nga arka paratë në vlerë prej 115 €, ia jep të pandehurit, i cili më pas i qetë largohet nga lokali.

Me këto veprime i pandehuri kishte për të kryer vepër penale Grabitja nga neni 329 par. 3, lidhur par. 1 dhe nenin 81, të ish –  KPRK-së.

Me datë 26.07.2018, rreth orës 23:30, në një market në Pejë, me armë dhe me përdorimin e kanosjes serioze për të sulmuar jetën apo trupin e personit tjetër, përvetëson pasurinë e luajtshme të personit të tillë, me qëllim që vetes t’i sjell dobi pasurore të kundërligjshme, në atë mënyrë që, i maskuar dhe i armatosur hyn në market dhe nën kërcënimin e armës, iu drejtohet punëtorëve të marketit, dëshmitarëve B.Z dhe A.SH, me fjalët “mos livritni, qitni lekët”, ashtu që dëshmitari B.Z, merr arkën me para, e hap dhe e vendos mbi banak, ku i pandehuri merr paratë në shumë prej 120 €, ndërkohë vëren edhe dëshmitarin V.U, i cili ishte konsumator dhe nga i njëjti po ashtu kërkon para, duke iu drejtuar me fjalët “çka po këqyr ti, qiti paret në tavolinë”, i njëjti deklaron se nuk ka para, veprim ky i cili bën që i pandehuri të shkrep njëherë me revole në drejtim të dyshemesë dhe vazhdimisht të kërkojë para nga dëshmitarët, ndërsa më pas i njëjti largohet nga marketi, por që ndiqet nga policia të cilët ishin lajmëruar nga qytetarët.

Me çka kishte për të kryer vepër penale Grabitja nga neni 329, par. 3 lidhur par. 1 dhe nenin 81, të ish –  KPRK-së.

Me datë 26.07.2018, rreth orës 23:30, me përdorimin e armës – pistoletës, shkakton rrezik të madh për jetën e njerëzve, në atë mënyrë që shkrep nga njëherë në drejtim të dyshemesë duke shkaktuar rrezik për të pranishmit – dëshmitarët e rastit, ndërsa pasi ndiqet nga zyrtarët policor, në ikje e sipër me të njëjtit shkëmben zjarr, duke rrezikuar kështu jetën e tyre, si dhe duke shkaktuar rrezik edhe për jetën e qytetarëve tjerë të pranishëm.

Me çka kishte për të kryer vepër penale Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 1 të ish – KPRK-së.

Me parë e gjer me datë 26.07.2018, rreth orës 23:30, në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm për armë, mban në pronësi armë, në atë mënyrë që, pas ngjarjes së ndodhur të përshkruar si në dispozitivët paraprakë, rreth 500 metra nga vendi i ngjarjes së bashku edhe me gjësende tjera, është gjetur edhe arma e përdorur nga i pandehuri, e cila është pistoletë, me tre fishekë në karikator dhe një në tytë.

Me çka kishte për të kryer vepër penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të ish – KPRK-së.

Gjykata për të pandehurin B.A, e ka liruar nga akuza meqenëse nuk është provuar se i njëjti i ka kryer veprat penale për të cilat akuzohet.

Të dëmtuarit A.B, V.U, RR.M, B.Z, H.A dhe S.K, kanë heq dorë nga e drejta e realizmit të kërkesës pasurore juridike.

Të pandehurit konform nenit 367 par.4 pika 1.1 lidhur me nenin 183 të KPPRK-së, i është ndërprerë masa e arrestit shtëpiak.

Në kuptim të nenit 454 par.1 të KPPRK-së, shpenzimet procedurale bien në buxhet të gjykatës.

Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit.

###