Dyzetetre (43) vite burgim ndaj të pandehurve D.L dhe S.L për vrasje të rëndë dhe armëmbajtje pa leje

Dyzetetre (43) vite burgim ndaj të pandehurve D.L dhe S.L për vrasje të rëndë dhe armëmbajtje pa leje

28 Tetor 2021 – Gjykata Themelore në Pejë – Departamenti për Krime të Rënda, ka shpall aktgjykim dënues ndaj të pandehurve D.L dhe S.L për shkak se:

I pandehuri D.L me datë 25.08.2016, rreth orës 19:30 minuta në fshatin Sh. Komuna D., me dashje dhe me armë – revole, i ka privuar nga jeta viktimën R.R dhe në bashkëkryerje me të   akuzuarin S.L e privojnë nga jeta viktimën B.R, nga po i njëjti fshat, e me këtë veprim e ka vënë ne rrezik edhe jetën e të miturit A.R, G.R dhe M.R, në atë mënyrë që për shkak të një mosmarrëveshje të mëhershme në mes të familjes së D.L me këtu të pandehurit S. dhe D.L , ditën kritike i pandehuri D. para se të niset me marrë vëllain e tij në M. takohet tek shtëpia e tij me babin e tij këtu të pandehurin S. i cili i kishte thënë D.se i kam parë B., R., G. dhe D.L duke qëndruar bashkë tek muri i D. dhe se D i kishte parë armë kallashnikovë në dorë dhe se kinse e kishte shikuar keq të pandehurin S, ashtu që i pandehuri D. më pas me veturën e tij kinse niset për M. dhe me të kaluar afër shtëpisë së R i sheh viktimat R, B, te dëmtuarin G dhe dëshmitarin M duke qëndruar para dyerve të oborrit të R, i pandehuri D. me ti parë të njëjtit e kthen veturën tek shtëpia e D.L, ju afrohet viktimave, del nga vetura e më pas i pandehuri D. ju drejtohet viktimave me fjalë  “ppse po rrini jashtë, pse po rrini me D ” e pastaj fillojnë të fjalosen dhe përleshen, ku gjatë përleshjes involvohen edhe i pandehuri S.L dhe i mituri D.L.  me ç’ rast gjatë përleshjes i pandehuri D. nxjerr armën me të cilën fillimisht shtënë një herë në drejtim të viktimës R. duke e goditur në krahun e majtë e më pas se bashku me të pandehurin S. gjuajnë me armë në drejtim të viktimës B. dhe pasi që viktima B. rrezohet përtokë i afrohet i pandehuri D. i cili gjuan edhe dy herë me armë mbi trupin e viktimës, ku si pasoj viktima B. merr 6 plagë dhe atë 4 plagë në gjoks dhe dy plagë në të dy këmbët si dhe 4 lëndime me mjet të mprehtë dy në gjoks dhe dy në shpinë.

– me çka ka kryer vepër penale vrasjee rëndë nga neni 179 par. 1 pika 1.5 dhe 1.11  lidhur me nenin 31 të KPRK-së dhe mbajtja në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së.

I pandehuri S.L me datë 25.08.2016, rreth orës 19:33 minuta në fshatin Sh. Komuna D., me dashje dhe me armë, së bashku me të pandehurin D.  e kanë privuar nga jeta viktimën B.R nga po i njëjti fshat, e me këtë veprim i ka vënë në rrezik jetën e të miturit A.R dhe G.R e M.R, në atë mënyrë që ditën kritike i pandehuri S.L me tu kthyer nga D. i sheh viktimat B. dhe R dhe të dëmtuarin G duke qëndruar bashkë me dëshmitarin D.L tek muri i D ku këtij të fundit i pandehuri S.i kishte parë armë dhe atë kallashnikovë në dorë dhe se kinse D e kishte shikuar keq të pandehurin S, ashtu që i pandehuri S. pasi që shkon në shtëpi i tregon të pandehurit D. për sjelljen e D ashtu që i pandehuri D. më pas me veturën e tij niset kinse për M. dhe me të kaluar afër shtëpisë së R i sheh viktimat R e B, te dëmtuarin G dhe dëshmitarin M duke qëndruar para dyerve të oborrit të R, i pandehuri D. me ti parë të njëjtit e kthen veturën tek shtëpia e D.L, ju afrohet viktimave, del nga vetura e më pas i pandehuri D drejtohet viktimave me fjalë ” pse po rrini jashtë, pse po rrini me D ” e pastaj fillojnë të fjalosen dhe përleshen, ku gjatë përleshjes involvohen edhe i pandehuri S.L dhe i mituri D.L., me ç’ rast gjatë përleshjes i pandehuri D. pasi që fillimisht e privon nga jeta viktimën R kthehet në drejtim të B dhe se bashku me të pandehurin S. gjuajnë me armë ne drejtim të viktimës B, ku si pasoj viktima B merr 6 plagë dhe atë 4 plagë në gjokes dhe dy plagë në të dy këmbët si dhe 4 lëndime me mjetë të mprehtë dy në gjokes dhe dy në shpinë.

  • me çka si bashkëkryes kanë kryer vepër penale vrasjee rëndë nga neni 179 par. 1 pika 1.5 lidhur me nenin 31 te KPRK-së dhe mbajtja në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së.

Të pandehurit D.L gjykata i shqiptoj dënimin unik me burg në kohëzgjatje prej njëzetepesë (25) vite, në të cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim e të cilin dënim të mbetur me burg , i pandehuri do ta vuaj pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.

Të pandehurit S.L gjykata i shqiptoj dënimin unik me burg në kohëzgjatje tetëmbëdhjetë (18) vite, në të cilin dënim me burg i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim, e të cilin dënim të mbetur me burg , i pandehuri do ta vuaj pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.

Të pandehurve secilit veç e veç ju konfiskua arma e sekuestruar dhe u urdhërua që të njëjtat të shkatërrohen pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.

Të pandehurit D.L dhe S.L, secili veç e veç u obliguan që në emër të shpenzimeve të procedurës penale, gjykatës të ia paguajnë shumën prej pesëqind euro (500) €në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor shumën prej njëqindepesëdhjetë euro (150) € si dhe në emër të taksës për viktimat e krimit shumën prej pesëdhjetë euro (50) €, e të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga plotfuqishmëria e aktgjykimit.

Të pandehurve D.L dhe S.L iu vazhdua paraburgimi pas shpalljes së aktgjykimit por jo më shumë se dënimi i shqiptuar.

Të dëmtuarit për realizimin e kërkesës pasurore juridike u udhëzuan në kontest të rregullt civil.

Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit.

###